[vc_row][vc_column][mk_fancy_title size=”40″ font_family=”none”]Køn, etnicitet og cash[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_fancy_title size=”25″ margin_bottom=”0″ font_family=”none”]Statsstøttede scener 2016-2017[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_table] 

Teatre med faste scener Kunstneriske ledere: mænd Kunstneriske ledere: kvinder Kunstneriske ledere: anden etnisk diversitet*
Det Kgl. Teater 1.715.000 1.460.000 33.000
Landsdelsscenerne 1.580.000 2.242.000 0
Turnéteatre 20.000 67.000 0
Det Københavnske Teaterarbejde 382.734 270.046 0
Aveny-T 29.959.000 25.950.000 80.000
Små Storby Teater 358.789 116.211 0
Egnsteatre 1.810.000 1.470.000 0
I alt tilskud 1.010.795.842 181.877.495 0
I alt tilskud (procent) 85% 15% 0
PUS 2017** Kunsteriske ledere: mænd Kunstneriske ledere: kvinder Kunstneriske ledere: anden etnisk diversitet*
Scenekunst for børn, unge og gamle 29.950.000 25.950.000 80.000
I alt tilskud (procent) 53,5% 46,5% 1%

[/mk_table][mk_fancy_title font_family=”none”]* Iflg. Danmarks Statistik kategoriseret som: “anden etnisk diversitet end den vesterlandske”. Kategorien udgjorde i 2017 ca. 10% af den danske befolkning

** Projektstøtteudvalget for scenekunst/Statens Kunstfond

I rapporten Jämstalld Kultur opremses i alt 29 danske scenekunstvirksomheder. Iflg. Statistik & Beretnings undersøgelse var antallet i 2017 ca. 42 statsstøttede scenekunstvirksomheder med fast scene – egnsteatre ikke medregnet.

KulturAnalysNorden: “(…) Enligt Nordiska ministerrådet leder en ojämn könsfördelning av kvinnor och män på chefspositioner till ”att man inte utnyttjar de tillgängliga resurserna på bästa sätt”. Ett viktigt mål för den nordiska jämställdhetspolitiken är därför att ”kvinnor och män har samma tillgång och möjlighet till inflytande påverkningsmöjligheter och makt att delta i beslutsprocesser och i utformandet av välfärdssamhällena i Norden”. Därför används ofta könsfördelning på chefspositioner som en indikator på möjligheten till inflytande for kvinnor och män.” (Jämställd kultur:17). “(…) Lika möjligheter till makt och inflytande inom kulturlivet innebär bland annat delaktighet i de processer som avgör vad som anses vara god konst, litteratur, musik och teater.” (Jämställd kultur:36).[/mk_fancy_title][mk_fancy_title size=”25″ margin_top=”40″ margin_bottom=”0″ font_family=”none”]Projektstøtteudvalget for scenekunst (PUS) 2016-17[/mk_fancy_title][mk_table] 

PUS enkeltprojektstøtte o.a. (Tilskud i DKK) Kunstneriske ledere: mænd Kunstneriske ledere: kvinder Kunstneriske ledere: anden etnisk diversitet*
Internationale aktiviteter 1.715.000 1.460.000 33.000
Festivaler m/ internationalt indhold 1.580.000 2.242.000 0
Residensophold 20.000 67.000 0
Kvalitetsudvikling på egnsteatre 382.734 270.046 0
Scenekunst for børn, unge og gamle 29.959.000 25.950.000 80.000
Pludselig opstået international aktivitet 358.789 116.211 0
Arbejdslegater for skabende kunstnere 1.810.000 1.470.000 0
Underskudsgaranti 1.115.618 432.744 0
Præsentationer af forestillinger Kbh/Frb 1.050.000 1.186.000 0
I alt tilskud 37.991.141 33.244.001 113.000
Tilskud i procent 53% 46% 1%

[/mk_table][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_fancy_title font_family=”none”]* Iflg. Danmarks Statistik kategoriseret som: “anden etnisk diversitet end den vesterlandske”. Kategorien udgjorde i 2017 ca. 10% af den danske befolkning

OBS! de i de forskellige puljer ikke definerede modtagere udgør ca. 1%[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row]